Statut

Na osnovu člana 12 i  člana 49 Zakona o nevladinim organizacijama (“Sl.list Crne Gore” br.39/11 od 04.08.2011.)  i  člana 14  ovog Statuta, Skupština nevladine organizacije (udruženje) Maslinarsko društvo „Boka“ - Boka Kotorska (dalje: Društvo), na sjednici održanoj 13.05.2012. godine u Tivtu, Boka Kotorska, donijela je

 

                                                                  S T A T U T

 

MASLINARSKOG  DRUŠTVA „BOKA“- BOKA  KOTORSKA

 

I  OPŠTE ODREDBE I NAČELA

Član 1

 

Maslinarsko društvo „Boka“ - Boka Kotorska je nevladina organizacija (udruženje) osnovano 16.novenbra 2003.godine radi unapređenja maslinarstva u Boki Kotorskoj.

Član 2

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 3

Ime Društva je: MASLINARSKO DRUŠTVO „BOKA“ - BOKA KOTORSKA.

Sjedište Društva je u Tivtu, Nikole Đurkovića 2, Boka Kotorska.

Društvo djeluje prevashodno na teritoriji Boke Kotorske.

 Član 4

Nastojanje (vizija) Društva je povratak Boke maslini i masline Boki.

Uloga (misija) Društva je podsticanje, organizovanje, pomoć i učešće u ostvarenju zajedničkog (osnovnog) cilja.

Osnovni cilj: Obnova, očuvanje i razvoj maslinarstva u Boki Kotorskoj.

Posebni ciljevi:

-Uspostavljanje i održavanje trajne veze između maslinara u Boki i izvan nje i jačanje dobrih međuljudskih odnosa

-Unapređenje životnog standarda maslinara i odgovarajuće vrednovanje poljoprivrednog rada  

-Primjena savremenih principa uzgoja zaštite i prerade masline i unapređenje higijensko-tehničkih uslova proizvodnje i standardizovanje kvaliteta maslinovog ulja.

-Oživljavanje seoske sredine, otvaranje novih mogućnosti za zaposlenje i podrška mladima da ostanu na selu;

-Zaštita životne sredine i sprečavanje devastacije poljoprivrednog zemljišta

-Očuvanje tradicionalnih vrijednosti i nacionalnog blaga, obilježja Boke i Mediterana

 

Djelatnosti Društva ( poslovi i zadaci):

 • Obnova i unapređenje maslinarstva u Boki, kao hitan i prioritetan zadatak
 • Revitalizacija što većeg broja starih maslina, privođenje kulturi
 • Povećanje ukupnog broja stabala masline u Boki podsticanjem sadnje kako na privatnim posjedima, tako "omaslinjavanjem" slobodnog zemljišta u vlasništvu Opština (koncesija,partnerstvo, nabavka jeftinijeg sadnog materijala…), ukrupnjavanje posjeda pod maslinom.
 • Očuvanje odomaćenih sorti masline podsticanjem sadnje i proizvodnje sadnog materijala žutice
 • Učestvovanje u formiranju i održavanju oglednih maslinjaka i pogona za preradu masline.
 • Stalna podrška članovima Društvau obnovi, sadnji, uzgoju, održavanju maslinjaka (nabavka mašina za maslinarstvo, mreža za berbu, sredstava za ekološku zaštitu, đubriva i ostalog materijala, pod povoljnijim uslovima...)
 • Podsticanje i sprovođenje savremenih tehničko-tehnoloških metoda preradi čuvanju ulja(berba, transport, prerada i čuvanje prema savremenim principima za dobijenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja...)
 • Podsticanje i unapređivanje higijensko-tehničkih uslova prerade masline, čuvanje (otvaranje novih pogona za preradu, nabavka inox sudova, opreme...)
 • Podrška članovima Društva u unapređenju poslovanja (pružanje usluga edukacija, promocija i sprovođenje savremenih principa proizvodnje visokokvalitetnog maslinovog ulja (prerada, čuvanje, flaširanje, brendiranje, promocija proizvoda, standardizacija kvaliteta, plasman i marketing pod povoljnim uslovima...).
 • Uticaj na formiranje kulture maslinarstva kod proizvođača i potrošača, a naročito kod djece i omladina, promocija maslinarstva i udruženja, marketing…
 • Unapređenje uslova života i rada maslinara, ostvarenje adekvatnog vrijednovanja poljporivrednog rada od strane države, posredovanje, zastupanje i zaštita prava maslinara, podrška u ostvarivanju benebenefita, otvaranju novih radnih mjesta i oživljavanje seoske sredine podrškom mladima da ostanu na selu.
 • Osnivanje Maslinarske baze podataka-evidencija i Katastar masline; dokumentacija - arhiv, biblioteka, uz stručno upravljanje, računarsku obradu podataka, korištenje i zaštitu.
 • Omogućavanje svim članovima on-line registraciju (putem prilagođene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i  uspostavljanje međusobnih kontakata
 • Izdavanje biltena Društva koji će pratiti aktuelna zbivanja u Društvu
 • Organizovanje okruglih stolova, seminara, stručnih skupova iz oblasti interesovanja i djelovanja Društva.
 • Organizovanje predavanja, obuke i treninga za članove Društva.
 • Organizovanje susreta članova sa maslinarima iz drugih regija, i razmjena praktičnog znanja i iskustava.
 • Organizovanje i učestvovanje na manifestacijama promotivno-edukativnog karaktera.
 • Osmišljavanje studijskih putovanja u cilju unapređenja znanja i iskustava iz oblasti maslinarstva i agroturizma.
 • Organizovanje susreta članova Društva (npr. godišnje proslave i obilježavanje važnih datuma za Društvo i maslinarstvo).
 • Saradnja sa drugim udruženjima maslinara i organizacijama čija je oblast djelatnosti povezana sa zaštitom životne sredine, zdravlja ljudi, zaštitom nematerijalnih i kulturnih dobara.
 • Učestvovanje u izradi projektnih zadataka i projekata izgradnje i obnove odn. rekonstrukcije, konzervacije, restauracije i revitalizacije sela u Boki – graditeljskog i prirodnog nasljeđa, materijalnih i nematerijalnih vijednosti (arhitektura, kultura, proizvodnja zdrave hrane, običaji i druga obilježja mediteranskog načina života).
 • Sprečavanje devastacije poljoprivrednog zemljišta i njegova prenamjena u građevinsko.
 • Zaštita prirodnih bogatstava (prvenstveno maslinjaka od posebnog značaja za nauku i oleoturizam: mikrolokaliteti, stare masline, rijetki i ugroženi primjerci ... ).

 

Član 5

Društvo je dobrovoljna, neprofitna organizacija ( udruženje).

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Društvo je nestranačka i nepolitička organizacija čije djelovanje nema za cilj bilo kakvu političku aktivnost i ne može se učlaniti ni u jednu političku organizaciju odn. stranku.

Član 6

Društvo je pravno lice, s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta.

Društvo u zemlji i inostranstvu predstavlja i zastupa Predsjednik Društva.

Društvo ima svoj poslovni račun.

Član 7

Obilježja Društva su:

-   Dan Društva: treća nedjelja u mjesecu novembru.

-  Znak Društva: obrisi Boke Kotorske i maslinove grančice sa plodovima na (uspravno) ovalnom polju i tekst ispisan ćirilicom i latinicom, po obodu polja: „MASLINARSKO DRUŠTVO „BOKA“  BOKA KOTORSKA.

                                                                               

Član 8

Društvo ima pečat (uspravno) ovalnog oblika i u njemu znak Društva.

 

Član 9

Osnivači Društva su članovi Društva.

Učlanjenje i djelatnost Društva zasnivaju se na načelima dobrovoljnosti, obaveznosti, zajedništva i ravnopravnosti.

Članom Društva može postati, pod jednakim uslovima utvrđenim ovim Stautom svako zainteresovano lice za učešće u radu Društva i koje prihvata pravila Društva.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova Društva vodi se registar članova.

Zaštita ličnih podataka regulisana je  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Član 10

Član može istupiti iz Društva davanjem i pisane izjave o istupanju o čemu se izvještava Skupština.

Članstvo u Društvu prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog Statuta, ili narušavanja ugleda Društva, a na osnovu predloga Upravnog odbora Društva.

Inicijativu za isključenje iz Društva Upravnom odboru Društva može da podnese svaki član Društva.

Članu koji je predložen za isključenje, mora se omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

Član 11

Članovi Društva su:  počasni članovi i redovni članovi 

 

Član 12

Član Društva ima pravo da:

-ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Društva;

-neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Društva;

-bira i bude biran u organe Društva;

-bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva

-ostvaruje sva prava proistekla iz djelatnosti Društva i ovog Statuta

 

Član je dužan da:

-aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Društva;

-učestvuje, u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Društva;

-čuva i podiže ugled Društva

-čuva materijalna dobra i izvršava preuzete obaveze

-redovno plaća godišnju članarinu;

-obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština i drugi organi Društva.

 

 

II  ORGANI DRUŠTVA

 

Član 13

Organi Društva su:

 1. 1.    Skupština Društva
 2. 2.    Uprava (Upravni odbor) Društva
 3. 3.    Predsjednik Društva
 4. 4.    Izvršni direktor

 

Radi lakšeg obavljanja poslova i zadataka, Upravni odbor može osnovati i druga tjela.

Tijela nemaju status pravnog lica i djeluju u okviru Društva.

 

 1. 1.      Skupština Društva

Član 14

 

Skupština je najviši organ upravljanja Društva.

Skupštinu čine svi članovi Društva,sa jednakim pravom glasa.

Skupštini mogu prisustvovati svi članovi koji su na dan održavanja skupštine upisani u registar članova Društva lično, ili preko ovlaštenih punomoćnika i gosti.

 

Član 15

Skupština:

-     donosi  statut Društva, vrši njegove izmjene i dopune;

-     bira i razrešava članove Upravnog Odbora Društva i Predsjednika Društva za mandat od četiri godine;

-     usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

-     usvaja godišnji finansijski izvještaj;

-     odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva;

-     daje preporuke za rad organa Društva,

-     razmatra rad (izvještaje o radu) organa Društva,

-     razmatra odnose Društva sa drugim organizacijama,

-     dodjeljuje pohvale, javna priznanja i nagrade,

-     donosi Pravilnik o nagradama, pohvalama i priznanjima

-     bira i proglašava počasne članove Društva,

-     vrši i druge poslove predviđene Statutom

Član 16

 

Skupština radi u sjednicama, u kojima učestvuje najmanje dvadeset članova ( kvorum ).

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Društva, istovremeno Predsjednik Skupštine i Uprave.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovne sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva prema programu rada Društva.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Vanrednu sjednicu skupštine dužan je sazvati Predsjednik Društva ukoliko zahtjev za njeno sazivanje i predlogom dnevnog reda u pisanom obliku podnese najmanje 10 (deset) članova, ili Uprava, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Javno glasanje vrši se dizanjem ruke,ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kada to zahtjeva najmanje polovina plus jedan prisutni član skupštine.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima koja se tiču oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti tog člana, o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana, kao i u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Društva, o čemu u svakom konkretnom slučaju cjeni i odlučuje Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog kojeg je i došlo do isključenja.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine,a naročito:

 • mjesto i dan održavanja;
 • dnevni red;
 • imena prisutnih članova;
 • lično ime predsjedavajućeg i zapisničara;
 • tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja;
 • rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda;
 • konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka;
 • izdvojeno mišljenje članova po pojedinim tačkama dnevnog reda ukoliko ih ima;
 • vrijeme završetka sjednice.

Svaka odluka se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ukoliko se zapisnik sastoji od više stranica,na svakoj stranici predsjedavajući i zapisničar stavljaju svoj skraćeni potpis ( paraf ).

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Društva kao dokument trajne vrijednosti.

 

 

2.  Uprava (Upravni odbor) Društva

Član 17

Poslovima Društva upravlja Uprava Društva.

Upravu Društva bira Skupština na početku i razrješava na kraju mandatnog perioda od četiri godine.

Upravu čine:  predsjednik, potpredsjednik(ci), i  članovi Uprave.

Izvršni direktor učestvuje u radu Uprave bez prava glasa.

Rad članova Uprave sa pravom glasa je dobrovoljan (bez naknade).

 

Član 18

Uprava radi u sjednicama, koje saziva Predsjednik po potrebi.

Uprava punovažno odlučuje ako na sjednici učestvuje više od polovine članova Uprave.

Odluka je donesena ako za nju glasa više od polovine članova Uprave, koji učestvuju na sjednici.

 

Član 19

Uprava:

 • -priprema sjednice Skupštine i Uprave;
 • -predlaže Skupštini izmjene Statuta;
 • -predlaže Skupštini Predsjednika i članove Uprave;
 • -donosi program i plan rada, plan odnosa sa javnošću, finansijski plan i usvaja završni račun Društva;
 • -brine o pravnom i etičkom integritetu, zakonitosti i javnosti rada i ugledu Društva,
 • -obezbjeđuje resurse za rad Društva,
 • -obezbjeđuje efikasno upravljanje resursima i brine o izvršavanju finansijskog plana Društva,
 • -utvrđuje uslove za marketinšku djelatnost;
 • -imenuje i razrješava izvršnog direktora, čija se prava, obaveze i odgovornosti definišu posebnim ugovorom
 • -planira i utvrđuje ciljeve i zadatke, daje zahtjeve i preporuke, podržava i nadgleda rad organa Društva,
 • -planira i utvrđuje ciljeve i zadatke, daje zahtjeve i preporuke, podržava i nadgleda rad izvršnog direktora i osoblja,
 • -razmatra, procjenjuje i odlučuje o sopstvenom i radu organa Društva, radu izvršnog direktora i osoblja,
 • -odlučuje o odnosima Društva sa drugim organizacijama,
 • -odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja
 • -predlaže dodjelu pohvala, javnih priznanja i nagrada,
 • -predlaže počasne članove Društva,
 • -razmatra o razrješenju članstva, molbama i žalbama u skladu sa aktima Društva,
 • -podnosi Skupštini izvještaj o svom radu,
 • -izvještava javnost o radu Društva,
 • -obezbjeđuje sprovođenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
 • -vrši i druge poslove predviđene Statutom i Pravilnikom o radu Uprave i koji proističu iz djelatnosti Društva.

                                                                              

Član 20

U cilju efikasnijeg rada Društva mogu se formirati posebna tijela (odbori, komisije i drugo…)

Formiranje, djelokrug i način rada, imenovanje i razrješavanje članova i rukovodilaca tijela Društva, definišu se posebnim aktima (odlukama) koje donosi Uprava.

Član 21

Društvo može zapošljavati službenike ( osoblje ) u skladu sa Zakonom, prema aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi  Uprava Društva.

 


3. Predsjednik Društva

Član 22

Predsjednik Društva istovremeno je Predsjednik Skupštine i Uprave Društva i ima sljedeća prava i dužnosti:

 • predstavlja i zastupa Društvo,
 • rukovodi radom Skupštine i Uprave,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Uprave,
 • brine o pripremi sjednica Skupštine i Uprave,
 • brine o sprovođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine i Uprave,
 • potpisuje opšta akta Društva,
 • potpisuje finansijska i druga dokumenta, s tim da ta dokumenta mogu potpisivati i druge   osobe po posebnoj odluci Uprave.
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština i Uprava stave u nadležnost.
 • Predsjednik može prenijeti svoja ovlaštenja na člana Uprave odnosno na lice(a) koje(a) on ovlasti

 

 

4. Izvršni direktor

Član 23

- zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva;

- odgovara za zakonitost rada;

- vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije određeno;

- priprema za Upravu godišnji finansijski izvještaj

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom,Statutom i drugim aktima Društva.


Član 24

O razrešenju Izvršnog direktora odlučije Uprava.

Odluka Uprave Društva o razrešenju Izvršnog direktora je konačna.

 

 

III  SUKOB INTERESA

Član 25

Sukobom interesa smatra se svaka situacija u kojoj lični interesi članova Društva, članova Uprave, drugih organa i osoblja Društva dođu u sukob sa interesima Društva.

Način utvrđivanja postojanja i postupak razrješenja sukoba interesa utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Uprava.

 

 

IV  FINANSIRANJE

Član 26

Sredstva za realizaciju zadataka i poslova Društva:

 • osnivački ulog i članarina;
 • dobrovoljni prilozi, pokloni, legati, zavještanja;
 • kamata na uloge, dividende, zakupnine;
 • prihodi od privredne djelatnosti;
 • dodijeljena sredstva (za projekte) na osnovu javnih konkursa,
 • sredstva stečena na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

 

 

V  SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA                      

                                                

Član 27

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo može sarađivati i udruživati se sa drugim udruženjima i organizacijama, koja obavljaju istu ili sličnu djelatnost, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

 

 

VI  PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

Član 28

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Društva može podnijeti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada Društva odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Društva.

U slučaju prestanka rada, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

Imovina Društva pripada pravnom nasljedniku Društva, a po odluci Skupštine Društva.

Ukoliko nema pravnog naslednika Društva u slučaju brisanja iz Registra, preostala imovina Društva može se dodijeliti odlukom Skupštine Društva, drugoj Nevladinoj organizaciji ili Javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Ukoliko Skupština Društva ne donese odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa Statutom, prije okončanja postupka brisanja iz registra, ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je Društvo bilo osnovano.

 

 

VII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 29

Ovaj Statut stupa na snagu  danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

 

 

Član 30

Stupanjem na snagu  ovog Statuta, prestaje da važi Statut Maslinarskog društva “Boka”Boka Kotorska od 16. Novembra 2003 godine.          

                                               

 

 

 

  

U Tivtu, dana 13. 05. 2012.godine                                                            Predsjedavajući Skupštine

                                                                                                                   Obrad Mandić       

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo